การศึกษาวัสดุกันความร้อนภายในอาคารจากวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างดินขาวและคาร์บอน

Publish Year National Journal 1
2017 inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ, "วัสดุกันความร้อนฝ้าเพดานจากวัสดุเชิงประกอบนาโนระหว่างดินขาวตามธรรมชาติและคาร์บอน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 702-713
Publish Year National Conference 1
2018 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต, "กำลังอัดดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าลอยเหลือใช้", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย