การศึกษาการเกิดสนิมเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะเปิดเผยรุนแรงกว่า 30 ปี โดยเกลือคลอไรด์ในดิน

Publish Year International Journal 1
2018 exThakdanai Kheaw-on , inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "THE EFFECT OF CRYSTALLINE COATINGS DEFECTS OF STEEL-CORROSION IN REINFORCED CONCRETE", Journal of Thailand Concrete Association, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 49-57
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, "การศีกษาแนวโน้มการเกิดสนิมสำหรับโครงสร้างที่ติดตั้ง Sacrificial Anode ด้วยวิธีศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซล", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 10, 20 - 22 ตุลาคม 2014, เชียงราย ประเทศไทย