โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2018

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 7 12 0 0
2018 การประเมินอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างการใช้งาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2018 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวไอ จากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2018 การพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งของสินค้าการเกษตร:กรณีศึกษาการขนส่งจากกลุ่มเกษตรกรมายังผู้ประกอบการส่งออก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การพัฒนาแบบจำลองต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้พื้นที่เกษตรกรรม: กรณีศึกษา ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พร่อง-แม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 คุณสมบัติและกระบวนการตกตะกอนในยุคควอร์เทอนารีตอนปลาย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2018 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจุดจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 เกณฑ์ที่เหมาะสมในการเตือนภัยพิบัติดินถล่มกรณีศึกษาพื้นที่แม่พร่อง – แม่พูล จ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 1 0 0
2018 การสั่นอิสระของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลในสภาวะแขวนปลายบน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจในการเลือกเครื่องจักรในการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2018 ค่าสัมประสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมูลงานก่อสร้างทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2018 การศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าชลประทานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 6 0 0
2018 การศึกษาและจัดทำคู่มือแนวทางการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน้ำขนาดใหญ่โดยการเคลือบผิว การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificiat Anode ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 5 0 0
2018 ประเมินความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนดินช่องเขาขาด ของเขื่อนสิริกิติ์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0