โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2022

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 0 0 0
2022 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมวัสดุมวลรวมรีไซเคิลที่ผสมกับขยะพลาสติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2022 การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเคลื่อนที่ได้อิสระตามแนวราบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 โครงการศึกษางานซ่อมถังน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่โดยใช้สารสร้างผลึกและสารป้องกันการเกิดสนิมโดยเคลือบผิวคอนกรีตเก่าและวิธีอื่น ๆ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การประเมินค่าฝุ่นละอองจากเครื่องจักรหนักงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2022 โครงการสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัย อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0