การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมวัสดุมวลรวมรีไซเคิลที่ผสมกับขยะพลาสติก