โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2020

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 6 3 0 0
2020 การวิเคราะห์การสั่นอิสระของคาร์ทีนารีที่หย่อนตัวมากสำหรับประยุกต์ใช้กับท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 2 2 0 0
2020 แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางสำหรับอพยพในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจวางแผนจัดตารางการเดินรถไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2020 การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของโครงสร้างทางที่เสริมกำลังด้วยจีโอกริด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 พฤติกรรมของคอนกรีตที่ได้จากวัสดุมวลรวมรีไซเคิลและขยะพลาสติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การศึกษาลักษณะชองชั้นดินเพื่อการป้องกันการกัดเซาะแม่น้ำชายแดน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายแบบแม่นยำสูง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนา AI-Based สำหรับจัดตารางการเดินรถไฟฟ้า (Skip-Stop Strategy Pattern: 3S-P) เพื่อการเว้นระยะทางสังคมระหว่างและหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินโดยพิจารณาปัจจัยที่ไม่คงที่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0