โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2010

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 3 0 0
2010 การศึกษาการก่อสร้างสะพานแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับประเทศไทยฃองโครงสร้างสะพาน(ขั้นที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 โครงการสรุปผลงานตรวจสอบและควบคุมงานปรับปรุงโครงสร้าง U-RIB Stiffeners ของสะพานพระราม 9 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2010 การวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อนสิริกิติ์ SRK ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0