โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2014

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 9 0 0
2014 การพัฒนาระบบการเก็บและจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2014 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานสู่ชุมชน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 3 0 0
2014 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 3 3 0 0
2014 การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2014 โครงการสนับสนุนซอฟแวร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2014 โครงการศึกษาและทดลองการจัดการองค์ความรู้เพื่อทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0