การพัฒนาการไหลของสารสนเทศในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการและบำรุงรักษา