การประยุกต์ใช้ Discrete-Event Simulation ในการประมาณการหาค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้างทาง