การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลผลิตงานในระบบการก่อสร้างแบบซับซ้อน