พฤติกรรมของการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง

Publish Year National Conference 1
2017 inนายชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมของการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย