Person Image

  Education

  • วทม.พันธุวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วทบ.เกษตรศาสตร์(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535

  แนวโน้มผลงานของภัทรา

  Journal

  บทความของภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

  Publish Year International Journal 5
  2020 inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายระวี อยู่สำราญ, exนาถนภิส ประทีป ณ ถลาง, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Comparison of the pathogenicity of Francisella orientalis in Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Asian seabass (Lates calcarifer) and largemouth bass (Micropterus salmoides) through experimental intraperitoneal infection.", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 43, ฉบับที่ 9, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 1097-1106
  2015 exDong-Din-On, F., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exPissawong, T., exSrimanote, P., exThanongsaksrikul, J., inดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์, อาจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSeesuay, W., exChaicumpa, W., "Cell penetrable human scFv specific to middle domain of matrix protein-1 protects mice from lethal influenza", Viruses, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 154-179
  2014 exJunnu, S, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, exPhattanakunanan, S, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Developing an Indirect ELISA Based on Recombinant Hexon Protein for Serological Detection of Inclusion Body Hepatitis in Chickens", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 289-293
  2013 inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exRassameepen Phonaknguen, exKridsada Chaichoun, exWittawat Wiriyarat, exLadawan Sariya, exNatanan Prayoowong, exNattapat Chaisilp, inนางภัทรา มูลจิตร, exPilaipan Puthavathana, exPrasert Auewarakul, exParntep Ratanakorn, "Minimal Susceptibility to Highly Pathogenic Avian Infl uenzaH5N1 Viral Infection of Pigeons (Columba livia) and PotentialTransmission of the Virus to Comingled Domestic Chickens", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 720-732
  2010 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr. Yasuo Suzuki, exDr. Hiroaki Hiramatsu, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, exRungrueang Yodsheewan, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Avian and human influenza A virus receptors in trachea and lung of animals", Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 294-301
  Publish Year National Journal 7
  2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การปรับวิธีการเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis)จากเซลล์หนังตาและหลอดเลือด", วารสารวิทยาศาตร์ มข., ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 689-696
  2016 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับเซลล์ประสาทคิสเพปตินในสมองส่วนเออาร์ซี ของไฮโปทาลามัสในโคเนื้อ", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 25-33
  2015 inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของคอนเดนส์แทนนินในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสัตว์น้ำ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 135-145
  2012 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายสุธี รัตนภิรมย์, "รายงานการศึกษาเบื้องต้น: การใช้ Vero Cell ในการเพาะแยกเชื้อ Newcastle disease virus (NDV)", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 1177-1183
  2010 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การติดเชื่้อ unclassified microsporidia ในปลาทับทิม (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) ในจังหวัดกาณจนบุรี", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - ธันวาคม 2010, หน้า 48-57
  2010 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exสมพงค์ บุญสนอง, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การเลี้ยงเซลล์และเก็บรักษาเซลล์แช่แข็งนกป่าหายาก", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 221-227
  2007 inนางภัทรา มูลจิตร, exAdcharatt Suwanpugdee, "Histological Structure of Testes and Ductus Epididymis of Rusa Deer (Cervus timorensis)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 86-90

  Conference

  การนำเสนอบทความของภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

  Publish Year International Conference 8
  2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Hemolytic Escherichia coli ,Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa infection in Captive Pythons (Python reticulatus); case reports in Thailand", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali
  2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Preparation of metaphase chromosomes protocol from peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and whole blood of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) for karyotyping analysis", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Current Update on Wildlife Cell Culture 2018", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2014 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exCharuwan Hrainpreecha, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Chryseobacterium (flavobacterium) indologenes infection in cultured crossbred frogs (Rana rugulosa x R. catesbeiana), Thailand", 6th Asian Meetin on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation ( ASZWMC ) conference in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2014, Singapore City สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2017 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Panya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Karyotyping Technique from fibroblast cells of eyelid skin, aorta and blood of Siamese crocodile (Crocodylus Siamensis)", 10th International Meeting Of Asian Society of Conservation Medicine, 20 - 23 ตุลาคม 2017, Kuching, Sarawak มาเลเซีย
  2016 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Update on Cells Cryopreservation of Endangered Animals in Thailand for Genetic Maintenance", 9th Asian Society of Conservation Medicine 2016, 21 - 24 ตุลาคม 2016, Taipei ไต้หวัน
  2016 inนางภัทรา มูลจิตร, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "The Modified Cultured Method for Siamese Crocodile (Crocodylus Siamensis) Primary Cell Culture derived from Eyelid and Blood Vessel", 9th Asian Society of Conservation Medicine 2016, 21 ตุลาคม 2016, Taipei
  2010 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Detection of uniclassified Microsporidia in Red Tilapia (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) in Kanchaburi Province, Thailand", 36th the International conference on Veterinay Science, 2 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 14
  2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, "การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 (LRU Conference 2021), 25 กุมภาพันธ์ 2021, เลย เลย ประเทศไทย
  2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, exนางสาวจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสไอบีอาร์ (Infectious BovineRhinotracheitis Virus, IBRV) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
  2020 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัส PRRSV สายพันธุ์ US โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inนางภัทรา มูลจิตร, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, exนายปัณณ์ พนมวัลย์, exMr. Sysavath Syhalath, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงเซลล์เยื่อบุต่อมขนปฐมภูมิจากเนื้อเยื่อต่อมขนไก่", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 ; The 16th KU-KPS National Conference , 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ PRRS โดยวิธีทดสอบปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์กับชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นและชุดตรวจสอบทางการค้า", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
  2019 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบชุดตรวจ Indirect ELISA KU กับชุดตรวจเชิงการค้า(IDEXX PRRS X3) ในการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพีอาร์อาร์เอสComparesion of the ELISA KU test kit with the commercial test kit(IDEXX PRRS X3) for the detection of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11", 27 - 28 มีนาคม 2019, อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
  2018 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Total Immunoglobulin G in swine serum by Direct Sandwich ELISA", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Applied Technique for Chromosome Slide Preparation of Animal Fibroblast Cells for Karyotyping", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 exนายคณวัฒน์ บุตรศรี, exนายปัณณ์ พนมวัลย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รอยโรคภาวะเสียสมดุลของเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารไก่เนื้อที่ติดเชื้อ Eimeria acervulina", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2014 exวราชินี บุญกันทะ, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อต่อการหยุดกัมมันต์ ของ oocyst ของ Eimeria spp.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, exผศ.ดร. พจนีย์ ศรีมาโนชญ์, exรุ่งเรือง ยอดชีวัน, exดร.ทนพ. สันติ มณีวัชระรังษี , exศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, "การศึกษาหาตัวรับของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงใน ferret", การประชุมวิชาการระดับชาติ“โรคสัตว์สู่คน (Zoonotic Diseases)” ในโอกาสครบ 5 ทศวรรษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 15 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, exOrawan Booddee, exSomyos Kankhuntod, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "กลุ่มอาการอุบัติใหม่: โรคข้อที่เกิดจากการสะสมโปรตีนแอมีลอยด์แบบข้างเดียวในไก่ที่มาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบ porcine circovirus type 2 ด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2008 inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, "ผลกระทบของเมลามีนต่อฟาร์มกบขุน: รายงานสัตว์ป่วย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510114]