Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2017
กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ แหล่งทุน :ภาครัฐและเอกชน,5 ก.ค. 2018 - 4 ก.ค. 2020