Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจิตศิริ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจิตศิริ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 52
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 11 ก.ค. 2007
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,25 มิ.ย. 2010 - 25 มิ.ย. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิภาพของฟิล์มโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลไคโตซานต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่งทุน :สวพ. มก. ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้านการเกิดอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยที่กัก-เก็บด้วยไลโพโซม แหล่งทุน :สวพ. มก. (SRU) ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สวทช. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อก่อโรค Vibr,13 มิ.ย. 2008 - 13 มิ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,5 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes แหล่งทุน :สวพ. มก. ปี 2553,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร แหล่งทุน :ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ปี 2549 ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากกระชาย ขิง ข่าและขมิ้นชันด้ว แหล่งทุน :สวพ. มก. ปี 2551,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,11 ส.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :NRU,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2010 - 2 ก.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :์NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :์NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,1 ธ.ค. 2015 - 8 ธ.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการเสริมฤทธิ์ของไคโตซานและวัตถุกันเสีย สภาวะการบรรจุและอุณหภูมิการเก็บต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเต แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,1 ธ.ค. 2015 - 8 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,1 ธ.ค. 2015 - 8 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,1 ธ.ค. 2015 - 8 ธ.ค. 2015
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,9 ก.ค. 2008 - 30 ก.ค. 2008
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2006 - 30 มี.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 14 ก.ย. 2007
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052546 ชื่อวิชา Health Foods & Nutraceuticals,14 มิ.ย. 2010 - 14 มิ.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,23 มิ.ย. 2011 - 30 มิ.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,26 พ.ย. 2012 - 29 พ.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,1 ธ.ค. 2015 - 8 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,1 ธ.ค. 2015 - 8 ธ.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ มก,1 ม.ค. 2014 - 9 พ.ย. 2015

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของจิตศิริ 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 6
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Timfood การใช้ประโยชน์ :ทราบความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เปลือกมะม่วงซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรม,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลงานวิจัยที่ได้เป็นการผลิตเจลล้างมือต้นแบบ และได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของสารผสมที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อผลิตเจลล้างมือสูตรอื่นๆ หรือผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้อัลกอฮอล์เป็นส่วนผสม และใข้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน,27 พ.ย. 2012 - 15 ก.พ. 2013
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการทราบสัดส่วนการใช้สารสกัดพรอพอลิสและสารสกัดสมุนไพร/สารออกฤทธิ์จากพืช ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็นพาหะชนิดต่างๆ ซึ่งปริมาณและสัดส่วนของสารดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งจุลินทรีย์ต่อไป อาทิ เจลล้างมือ สบู่ฆ่าเชื้อ เป็นต้น,1 พ.ค. 2012 - 15 ก.พ. 2013
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการทราบปริมาณสารสกัดที่ต้องใช้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ,1 ต.ค. 2010 - 15 ก.พ. 2013
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงก๋วยเตี๋ยวอึ้งฮะเซ้ง การใช้ประโยชน์ :โรงงานติดตั้งหลอด UV-C เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (สปอร์รา) ในอากาศและบนเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา,1 ต.ค. 2010 - 15 ก.พ. 2013
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่นเฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือต้นแบบในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม,27 พ.ย. 2012 - 15 ก.พ. 2013