Conference

ประสิทธิภาพของวานิลลินและใยเปลือกมะม่วงในการต้านจุลินทรีย์ในเนื้อมะม่วงบด
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
1 - 3 กันยายน 2010
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-