Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162780707)
ชาติ
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การออกฤทธิ์ร่วมกันของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมุนไพร

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่นเฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือต้นแบบในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม,27 พ.ย. 2012 - 15 ก.พ. 2013