การออกฤทธิ์ร่วมกันของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมุนไพร

Publish Year International Journal 1
2012 exนางสาวภัทรี แก้วมณี, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Nopphadol Luangpirom, "Antimicrobial effect of myrobalan (Terminalia chebula) ethanolic extract against foodborne microorganisms", Italian Journal of Food Science and Technology, ปีที่ XXIV, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 88-92
Publish Year International Conference 3
2012 exน.ส. ภัทรี แก้วมณี, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial interactions of porpolis and selected plant active compounds", The 6th PACCON / Chemistry in Food & Agricultural Science (FAS), 11 - 13 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวภัทรี แก้วมณี, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. นพดล เหลืองภิรมย์, "ANTIMICROBIAL EFFECT OF MYROBALAN (Terminalia chebula) ETHANOLIC EXTRACT AGAINST FOODBORNE MICROORGANISMS", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Changwon สาธารณรัฐเกาหลี
2011 exภัทรี แก้วมณี, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial effect of ethanolic extracts of propolis against foodborne microorganisms", the 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exRungsiri Suriyatem, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatcharin Raviyan, exPilairuk Intipunya, exPorchai Rachtanapuan, "Total phenolic, antioxidant and antimicrobial activities of Thai honey, bee pollen and propolis", RGJ-Ph.D. Congress XVI, 11 - 13 มิถุนายน 2015, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exนางสาวภัทรี แก้วมณี, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. นพดล เหลืองภิรมย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้สารสกัดพรอพอลิสร่วมกับเจอรานิออลในเจลล้างมือฆ่าเชื้อ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส. ภัทรี แก้วมณี, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. นพดล เหลืองภิรมย์, "การเสริมฤทธิ์ของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลินและสมอไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย