Search Result of "อาสาสมัคร"

About 115 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชนบางกะเจ้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000 บาท)

Img
Img

งานวิจัย

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจิตอาสา กรณีศึกษากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกนกวรรณ นกงาม, Imgกรรณิกา บุญเพลิง, Imgจิตรรัตน์ แก้วพรม, Imgสิริยากร ธนถิรกุล

แหล่งทุน:สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456