Search Result of "ปลายข้าว"

About 66 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลายข้าวเสริมเส้นใยอาหาร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวผสมข้าวโพดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (โรงงสีไฟไทยสมบูรณ์ 45 หมู่ 1 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดสีแดงจากปลายข้าวโดยเชื้อ Monascus purpureus (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan

หัวเรื่อง:การลดต้นทุนอาหารลูกสุกรโดยการเสริม Methionine ในอาหารที่มีข้าวโพดและปลายข้าวเป็นหลัก(อัดเม็ด)เพื่อทดแทนการเสริมโปรตีนจากนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, Imgนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้มันสำปะหลัง ข้าวโพด และปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากในเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ช่วงอายุ 0-47 วัน

Img

ที่มา:บริษัทริชแอนด์กรีน จำกัด

หัวเรื่อง:การทดลองอาหารสัตว์ชนิดใหม่แทนรำและปลายข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการสลายตัวของคาร์โบไฮเดรทที่แตกต่างกันในกระเพาะรูเมนจากมันสำปะหลังบดและปลายข้าวต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม

ผู้เขียน:Imgปัทมา ไทรชมภู

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

1234