การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดสีแดงจากปลายข้าวโดยเชื้อ Monascus purpureus

Publish Year National Conference 1
2015 exธนยุทธ ยิ่งดิลกพันธ์กุล, exนีลวรรณ พงศ์ศิลป์, inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดสีแดงจากปลายข้าวโดยเชื้อ Monascus purpureus AHK12", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย