Search Result of "ช่วงแสง"

About 97 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อิทธิพลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของหงส์เหิน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อิทธิพลของช่วงแสงต่อการพัฒนาดอกและเมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

12345