Search Result of "ช่วงแสง"

About 97 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต พฤติกรรม สุขภาพ และภาวะเครียดในไก่เนื้อ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345