การโคลนและการวิเคราะห์หน้าที่การทำงานของยีน AP2 ที่ทำหน้าที่ยับยั้งการออกดอกในวิถีการควบคุมการตอบสนองต่อช่วงแสงของข้าว (Oryza sativa L.)