ผลของช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต พฤติกรรม สุขภาพ และภาวะเครียดในไก่เนื้อ

Publish Year National Journal 1
2011 exปิยะวดี กลั่นเลี้ยง, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, "ผลของการลดช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต ผลผลิตซาก และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2011, หน้า 89-95
Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวปิยะวดี กลั่นเลี้ยง, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, "ผลของการลดช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต ผลผลิตซาก และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7, 8 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย