Search Result of "การใช้ปุ๋ย"

About 263 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรต่อคุณภาพและผลผลิตพืช (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

แหล่งทุน:โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยร่วมกับการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ดินเพื่อการจัดการดินและใช้ปุ๋ยสำหรับการผลิตข้าวปลอดภัย จ.สิงห์บุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้ปุ๋ยสังกะสีกับข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์

แหล่งทุน:International Zinc Association (IZA)

Img
12345678910...