การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรต่อคุณภาพและผลผลิตพืช

  • โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์