การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและรักษาสมบัติต่าง ๆ ของดิน