การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน

Publish Year National Conference 2
2010 exสุนิสา จินดาพลอย, exอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, exศุภชัย อำคา, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ ร่มแก้ว, "การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพของปุ๋ยในอ้อยปลูกและตอ 1", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exวุฒิไกร โพธิวรรณ, inนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับการผลิตอ้อยในชุดดินกำแพงเพชร", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย