ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 2.1 ผลของอัตราปุ๋ยที่ให้ไปกับน้ำและตำแหน่งที่ตั้งหัวจ่ายน้ำต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพืช

Publish Year International Journal 1
2011 exTshering, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Fertilizer Practices Affecting Soil Nutrient Status of Apple Orchards in Bhutan", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 832-840