การประเมินประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนในพื้นที่ปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ