โครงการศึกษาผลของปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราต่ำที่มีต่อผลผลิตและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 4 พันธุ์

  • มูลนิธิมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนายประภาส ช่างเหล็ก

  • inนายประภาส ช่างเหล็ก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์