Search Result of "การโคลน"

About 408 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การโคลนยีน Myostatin และยีน Heat shock protein ในปลาดุกอุย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...