Person Image

  Education

  • Philosophy of doctor, Michigan State University, USA, 2553
  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  2-b] pyridine3D ?-slide7]oxepino[3Adipose-derived stromal cellsAnatomic pathologyanimal biological resourceanimal germplasmapoptosisAssisted reproductive technologyAvain primordial germ cellsAvianavian primordial germ cellsavian stem cell factorbasic fibroblast growth factorcaninecanine adipose stem cellcanine mammary cancercell bankCell labelingcell migrationchemoattractantchemokineschemotaxixchickenchicken primordial germ cellChimeraChimeric gonadCirculating PGCc-kit receptorCloningCo-culture systemconservationcryoprotectantcultureDanio rerioderivativedogLymphomaprimordial germ cellsQuail embryonic cellsRed Jungle fowlRed junglefowlRetrobulbarSDF-sericinsoluble sperm extractsomatic cell nuclear transferSomatic cell nuclear transfer (Reproductive cloning)Somatic reprogrammingsperm cytoplasmic extractstem cell culturestem cell factorStem cellssuperparamagetic iron oxide nanoparticleSuperparamagnetic iron oxide nanoparticlessurgeryThai indigenous chickenThai pheasantTissue PGCUttaraditWildlife conservationZebrafishการเพาะเลี้ยงการอนุรักษ์ (conservation)ไก่ป่า ความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่พื้นเมืองไทยไข่อุ้มบุญความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)คุณภาพของไข่เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติโคลนนิ่ง (cloning)ไคเมอร่าเซลต้นกำเนิดม สุนัขม ไขสันหลังม การบาดเจ็บเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งเซลล์สืบพันธ์ุต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดไดเบนโซออกซิพินตาม immunohistochemistryธนาคารเซลล์น๊อกอินเนื้องอกเต้านมสุนัขประสิทธิภาพการโคลนนิ่งปลากัดปลากัด (fighting fish)ปลาม้าลายพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขไมโตคอนเดรียฤทธิ์การต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งลำดับเบสสัตว์น้ำประจำชาติ (national aquatic animal)สารสกัดหยาบสารสังเคราะห์สารเหนี่ยวนำการดึงดูดสุนัขหญ้าปักกิ่งอนุพันธ์เอเวียน สเต็มเซลล์ แฟคเตอร์

  Interest

  Somatic cell nuclear transfer (Reproductive cloning), Zebrafish, Molecular cloning, Anatomic pathology, Avain primordial germ cells

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 604, 637 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • ห้อง 6422 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Polycomb gene expression and histone H3 lysine 27 trimethylation changes during bovine preimplantation developmentRoss P., Ragina N., Rodriguez R., Iager A., Siripattarapravat K., Lopez-Corrales N., Cibelli J., Cibelli J.2008Reproduction
  136(6),pp. 777-785
  74
  2Human-induced pluripotent stem cells produced under xeno-free conditionsRoss P., Suhr S., Rodriguez R., Rodriguez R., Chang E., Wang K., Siripattarapravat K., Ko T., Cibelli J., Cibelli J.2010Stem Cells and Development
  19(8),pp. 1221-1229
  37
  3Somatic cell nuclear transfer in zebrafishSiripattarapravat K., Pinmee B., Venta P.J., Chang C.C., Cibelli J.B., Cibelli J.B.2009Nature Methods
  6(10),pp. 733-735
  36
  4Genetic diversity analysis of Thai indigenous chickens based on complete sequences of mitochondrial DNA D-loop regionTeinlek P., Teinlek P., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Tirawattanawanich C., Tirawattanawanich C., Tirawattanawanich C.2018Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  31(6),pp. 804-811
  30
  5Characterization and in vitro control of MPF activity in zebrafish eggsSiripattarapravat K., Busta A., Steibel J., Cibelli J., Cibelli J.2009Zebrafish
  6(1),pp. 97-105
  21
  6The influence of donor nucleus source on the outcome of zebrafish somatic cell nuclear transferSiripattarapravat K., Pinmee B., Chang E., Muñoz J., Kawakami K., Cibelli J., Cibelli J.2011International Journal of Developmental Biology
  54(11-12),pp. 1679-1683
  14
  7Increased cellular turnover in response to fluoxetine in neuronal precursors derived from human embryonic stem cellsChang E., Beyhan Z., Yoo M., Siripattarapravat K., Ko T., Lookingland K., Madhukar B., Cibelli J., Cibelli J.2010International Journal of Developmental Biology
  54(4),pp. 707-715
  12
  8Chicken primordial germ cell motility in response to stem cell factor sensingSrihawong T., Srihawong T., Kuwana T., Siripattarapravat K., Tirawattanawanich C.2015International Journal of Developmental Biology
  59(10-12),pp. 453-460
  9
  9Method for somatic cell nuclear transfer in zebrafishSiripattarapravat K., Siripattarapravat K., Prukudom S., Prukudom S., Cibelli J., Cibelli J.2016Methods in Cell Biology
  135,pp. 245-257
  7
  10Use of soluble sperm extract to improve cloning efficiency in zebrafishPrukudom S., Prukudom S., Prukudom S., Perez G., Cibelli J., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K.2019International Journal of Developmental Biology
  63(6-7),pp. 287-293
  5
  11Primordial germ cells isolated from individual embryos of red junglefowl and indigenous pheasants of ThailandChaipipat S., Chaipipat S., Prukudom S., Prukudom S., Prukudom S., Sritabtim K., Kuwana T., Piyasanti Y., Sinsiri R., Piantham C., Sangkalerd S., Boonsanong S., Pitiwong K., Pidthong A., Wanghongsa S., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K.2021Theriogenology
  165,pp. 59-68
  4
  12Method for somatic cell nuclear transfer in zebrafishSiripattarapravat K., Cibelli J., Cibelli J., Cibelli J.2011Methods in Cell Biology
  104,pp. 209-217
  4
  13Optimized protocol of zebrafish somatic cell nuclear transfer (SCNT)Prukudom S., Prukudom S., Prukudom S., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Poulos W., Cibelli J.2019Methods in Molecular Biology
  1920,pp. 353-375
  2
  14Initiative on Avian Primordial Germ Cell Cryobanking in ThailandChaipipat S., Chaipipat S., Sritabtim K., Piyasanti Y., Prukudom S., Prukudom S., Prukudom S., Jurutha J., Phetpila V., Sinsiri R., Kammongkun J., Molee A., Thiangtum K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K.2023Biopreservation and Biobanking
  21(5),pp. 458-466
  1
  15Somatic Cell Nuclear Transfer in ZebrafishSiripattarapravat K., Pinmee B., Pinmee B., Cibelli J., Cibelli J.2013Principles of Cloning: Second Edition
  ,pp. 197-208
  1
  16Morphological characterization of canine retrobulbar lymphomaSritrakoon N., Siripattarapravat K., Maneesaay P., Amuzie C., Thayananuphat A.2018Open Veterinary Journal
  8(4),pp. 367-373
  1
  17Management of multiple intracranial granular cell tumors in a golden retieverLinharattanaruksa P., Lewchalermwong P., Khalid M., Siripattarapravat K.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(4),pp. 579-584
  0
  18Rare form of gastrointestinal intussusceptions: Report of two challenging canine casesBoonwittaya N., Ardaum P., Kunakornsawat S., Siripattarapravat K., Wachirodom V.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(3),pp. 301-308
  0
  19First study on repeatable culture of primordial germ cells from various embryonic regions with giant feeder cells in Japanese quail (Coturnix japonica)Sritabtim K., Prukudom S., Piyasanti Y., Chaipipat S., Chaipipat S., Chaipipat S., Kuwana T., Jurutha J., Sinsiri R., Tirawattanawanich C., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K.2024Theriogenology
  213,pp. 43-51
  0
  20A New Benzo[6,7]oxepino[3,2-b] Pyridine Derivative Induces Apoptosis in Canine Mammary Cancer Cell LinesJianpraphat N., Supsavhad W., Ngernmeesri P., Siripattarapravat K., Soontararak S., Akrimajirachoote N., Phaochoosak N., Jermnak U.2024Animals
  14(3)
  0