โครงการระบาดวิทยาจีโนมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจากสัตว์สู่คนอุบัติใหม่ Streptococcus suis กลุ่มโคลน 1, 104 และ 233 ที่ก่อโรคไข้หูดับในคนไทย