การโคลนยีนที่แสดงออกเอนไซม์แมนนาเนส จากเชื้อ Klebsiella oxytoca CW2-3 และสมบัติของเอนไซม์ในการผลิตสารพรีไบโอติก Mannooligosaccharide

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNawapan Pongsapipatana, "Molecular cloning of gene coding for mannanase from Klebsiella oxytoca CW2-3.", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Internatinal Conference on Biotechnology for Healthy Living, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย