Person Image

  Education

  • D.Agr. (Agriculture Proper ), Kyushu University, JAPAN
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 8 13 0 0
  2018 ปัจจัยทีมีผลต่อความเป็นกรดโดยธรรมชาติในขั้นตอนการแช่ถั่วเหลืองและผลต่อคุุณภาพเทมเป้ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียไปเป็นผลิตภัณฑ์ลดเชื้อราแข่งขันในโรงเรือนเพาะเห็ดฟางและราโรคพืชบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 แบคทีเรียกรดแลคติคที่พบระหว่างขั้นตอนการผลิตเทมเป้และในผลิตภัณฑ์เทมเป้ที่บรรจุในถุงพลาสติคต่างชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนโครงงานจุลชึววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2016 การศึกษาชนิดของน้ำที่ใช้แช่ถั่วเหลืองและปริมาณหัวเชื้อต่อคุณภาพเทมเป้ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงงานจุลซีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2016 การผลิตหัวเชื้อเทมเป้ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงงานจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2016 การตรวจสอบการเกิดแอมโมเนียจากแบคทีเรียที่พบในเทมเป้ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2016 ผลของการเกิดกรดโดยธรรมชาติในการแช่ถั่วเหลืองต่อคุุณภาพทางจุลชีววิทยาของเทมเป้ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2015 ความสัมพันธ์ของการจำแนกชนิดฺBacillus subtilis และ สายพันธุ์ใกล้ชิดโดยวิธีดั้งเดิมและวิธี PCR หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียจากดินจังหวัดสระบุรี ที่สร้างเอนไซม์ยูรีเอสได้สูงเพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน หัวหน้าโครงการ ทุนเพื่อการทำปัญหาพิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาจุลวชีววิทยา 0 1 0 0
  2014 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Bacillus subtilis และสายพันธุ์ใกล้ชิดโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีทางPCR หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนสมทบของภาควิชาจุลชีววิทยา 1 1 0 0
  2014 การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ยูรีเอสและผลึกแคลไซต์จากตัวอย่างปูนชิเมนต์ทีจำหน่ายเป็นการค้าในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนสนับสนุนจากภาควิชาจุลชีววิทยา 0 1 0 0
  2013 การจำแนกชนิดและคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงวัสดุเพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆ และผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฎาน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การปรับปรุงดินโดยกระบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์ เพื่อยับยั้งการเจริญของรา Aspergillus sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonaria หัวหน้าโครงการ ทุนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2012 การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์เพื่อยับยั้ง Trichoderma sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonarius) หัวหน้าโครงการ ทุนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2011 การศึกษารูปแบบอมิโนลิพิดในแบคทีเรียสร้างสปอร์บางกลุ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเติบโตของพืชจากดินในสถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2007 การผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากพืชและแบคทีเรียเพื่ออุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การศึกษาโมเดลที่เหมาะสมในการเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa N10 เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 3 0 0
  2017 การพัฒนาวิธีการทดสอบคุณสมบัติต้านจุลชีพและราของพื้นผิว evaporator fin ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แอร์อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2016 การจำแนกชนิดแบคทีเรียสร้างสปอร์ 9 ตัวอย่างโดย Conventional method และ Molecular technique หัวหน้าโครงการ บริษัทคาวาซูมิ แลบอราตอรี่ ประเทศไทยจำกัด 0 0 0 0
  2015 การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Max Biozyme หัวหน้าโครงการ บริษัท แกรนด์เอ็กเซล จำกัด 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ชนิดย่อยสลายเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไบโอวิชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
  2012 การตรวจสอบชนิดและปริมาณบาซิลลัทจากผลิตภัณฑ์ไทดี้ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ วัน พลัส พรีเมี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 บทบาทของPaenibacillus polymyxa N 10 และ Bacillus subtilis B2 กับการสร้างตุ่มดอกบนอาหารวุ้นและการให้ผลผลิตในแปลงเพาะของเห็ดฟาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 เทคโนโลยีในการผลิตเห็ด 2. กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเพาะเห็ดฟาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2005 โครงการย่อย การใช้รังสีเพิ่มประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ที่สามารถละลายฟอสเฟตเพื่อใช้เป็น Biofertiltzer หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย ศักยภาพของ Pacnibacillus polymyxa สายพันธุ์ N10 ในการผลิตเอมไซม์ Pectinase การ ตรึงไนโตรเจนและการเกิด denitrification หลังจากกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0