ปัจจัยทีมีผลต่อความเป็นกรดโดยธรรมชาติในขั้นตอนการแช่ถั่วเหลืองและผลต่อคุุณภาพเทมเป้