โครงการย่อย ศักยภาพของ Pacnibacillus polymyxa สายพันธุ์ N10 ในการผลิตเอมไซม์ Pectinase การ ตรึงไนโตรเจนและการเกิด denitrification หลังจากกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี