การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์ เพื่อยับยั้งการเจริญของรา Aspergillus sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonaria