การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียจากดินจังหวัดสระบุรี ที่สร้างเอนไซม์ยูรีเอสได้สูงเพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน