การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์