การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์

Publish Year National Conference 2
2019 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพีรพัฒน์ ดวงสร้อยทอง, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัจฉรา พยัพพานนท์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟาง ด้วยการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์", รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 , 29 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exจิตติมา จิรโพธิธรรม, exอภิตา บุญศิริ, exยุพิน อ่อนศิริ, exพิษณุ บุญศิริ, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเห็ดฟางที่เพาะจากวัสดุเพาะที่มีการผสมแบคทีเรีย ในระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย