การจำแนกชนิดแบคทีเรียสร้างสปอร์ 9 ตัวอย่างโดย Conventional method และ Molecular technique