เทคโนโลยีในการผลิตเห็ด 2. กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเพาะเห็ดฟาง