การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียไปเป็นผลิตภัณฑ์ลดเชื้อราแข่งขันในโรงเรือนเพาะเห็ดฟางและราโรคพืชบางชนิด