การศึกษารูปแบบอมิโนลิพิดในแบคทีเรียสร้างสปอร์บางกลุ่ม