โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2018

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ที่ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต-ซี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 2 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อปลา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 เครื่องขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2018 การพัฒนากล้องดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นฐานอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ (ปีงบประมาณ 2560) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0