นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน

Publish Year International Journal 1
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 158-163
Publish Year International Conference 2
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะด้วยก๊าซไฮโดรเจน", International conference on Environmental and Rural Development, 10th ICERD., 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะไฮโดรเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์", The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019), 20 - 23 พฤศจิกายน 2019, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2023 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน", Kasetsart University, 2023