โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 2 0 0
2013 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2013 การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงชนิด SPWM ที่มีการซิงโครไนซ์กับกริดไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าแผงเซลสุริยะชนิด Stand-alone หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ซิงโครนัสบั๊คคอนเวอร์เตอร์สำหรับแหล่งจ่ายกำลังของวงจรขับด้านสูง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การหาราคาค่าไฟฟ้าสมดุลสำหรับแหล่งพลังงานทดแทนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0