โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2008

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2008 Renewable Energy Options for an Island Community หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2008 Energy Flow in PV Hybrid System for an Island Community หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0